APOSTILA este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite in tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei.

SCOPUL eliberarii apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizarii unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.

PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de alte organe de autoritate administrativa din Romania, care organizeaza o activitate de interes public, in cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoara prin intermediul biroului apostila organizat in cadrul institutiilor prefectului.

COMPETENTA Semnarea apostilei se realizeaza de catre subprefectul judetului/municipiului Bucuresti sau, in cazul in care acesta se afla in imposibilitate, de una dintre cele doua persoane imputernicite prin ordin al prefectului sa il inlocuiasca pe subprefect.

Principalele categorii de acte pentru care se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului:
1. acte referitoare la starea civila: certificat de stare civila (certificat de nastere, de casatorie, de deces)*, extras de pe actele de stare civila, act privind mentiunile inscrise pe actele de stare civila, certificat de divort, pe cale administrativa;
2. acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa;
3. acte care atesta componenta familiei (certificat, atestat);
4. certificate de atestare a domiciliului si a cetateniei romane;
5. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
6. acte care dovedesc calificarea intr-o meserie: pregatirea profesionala obtinuta in sistemul de formare profesionala pentru adulti (certificat**/diploma de absolvire, certificat de calificare profesionala**), certificat de competente profesionale, atestat privind calificarea – pregatire si experienta profesionala), certificate de atestare (tehnico-profesionala, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizatii de traducator, certificate de pregatire profesionala (in domeniul transportului rutier de marfuri etc.), confirmarea autenticitatii certificatului (dobandit in domeniul transportului naval), adeverinte care atesta calificarea (de consilier juridic, pregatirea profesionala a instructorilor de conducere auto etc.);
7. acte privind recunoasterea calificarii pentru activitatile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinta (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de libera practica, de studii complementare etc.), recomandare;
8. acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidenta fiscala, de atestare fiscala privind impozitele platite etc.), adeverinta (de venit etc.);
9. acte referitoare la raporturile de munca/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinte prin care se atesta activitatea desfasurata, vechimea in munca, in meserie si in specialitate etc.);
10. acte de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a scolii postliceale, diploma de licenta - si anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinte (prin care se atesta calificarea profesionala - redactata in limba romana si in limba engleza - etc.);
11. acte cu caracter medical (adeverinta medicala, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de incadrare in grad de handicap;
12. certificat provizoriu de inlocuire a cardului european de sanatate;
13. certificate de botez, certificate de cununie, sentinta de divort bisericesc, adeverinte;
14. alte acte ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de paza si ordine, de detectiv particular, de persoana sau familie apta sa adopte etc.), autorizatie (de procurare arma si munitie, de libera practica, pentru desfasurarea activitatii de diriginte de santier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfasurarea activitatii de libera practica medicala veterinara etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicala asupra capacitatii de munca, privind incetarea/suspendarea platii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizatiei pentru cresterea copilului, de acordare a alocatiei de stat pentru copii etc.), dispozitie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotarare (privind plasamentul copilului), licenta (de antrenor, de functionare a societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de arma, de vanatoare etc.);
15. extrase ale registrelor detinute de un organ al administratiei publice, atestate, adeverinte si certificate prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt, se atesta o anumita calitate sau un drept, in vederea valorificarii anumitor drepturi (extras de carte funciara, extras din arhivele nationale sau acte privind calitatea de titular de alocatie pentru copii ori faptul ca titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la libera circulatie, la exercitiul drepturilor electorale, la calitatea de somer etc.), eliberate in temeiul legii
*cu exceptia certificatelor de stare civila eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
**apostila nu se elibereaza si pentru suplimentul descriptiv al certificatului

Principalele categorii de acte pentru care NU se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului :
1. acte care urmeaza a fi folosite in state care nu sunt parte la Conventia de la Haga (Conventia Apostila)*;
2. copii/traduceri dupa acte administrative**;
3. documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc, precum si declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata***;
4. acte sub semnatura privata**;
5.acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei in strainatate****;
6. acte de identitate, respectiv pasapoarte;
7. livrete de familie;
8. acte de corespondenta;
9. certificat de inregistrare a rezidentei pe teritoriul Romaniei;
10. diplome onorifice;
11. adeverinte de asigurat (care inlocuiesc cardul national de asigurari sociale de sanatate);
12. certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR
* in acest caz, solicitantii se vor adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucuresti, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucuresti, pentru supralegalizarea actelor
** acest tip de acte pot fi legalizate; in aceasta situatie, apostila se elibereaza de camerele notarilor publici
*** in aceasta situatie, apostila se elibereaza de tribunale
**** actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei in strainatate sunt scutite de la cerinta legalizarii (inclusiv apostilarii), potrivit Conventiei de la Londra, ratificata de Romania prin Legea nr. 114/2011

In vederea eliberarii apostilei, solicitantul are obligatia de a depune la sediul institutiei prefectului:
- o cerere, indiferent de numarul actelor apartinand aceluiasi titular pentru care se solicita eliberarea apostilei;
- actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in original;
- dovada achitarii taxelor pentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei. detalii >>

IMPORTANT! In cazul in care se solicita eliberarea apostilei pentru acte apartinand mai multor titulari sau pentru acte ce urmeaza a fi folosite in mai multe state, solicitantul trebuie sa completeze cate o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat in care urmeaza a fi folosit acel act.


SUPRALEGALIZAREA consta in fapt tot in aplicarea unei apostile, de data aceasta de catre Tribunalul competent. Dupa cum sugereaza si numele, supra-legalizarea reprezinta o legalizare a unei legalizari sau mai bine spus procedura prin care se legalizeaza de catre Tribunal un document legalizat de catre un notar public.

Lista statelor cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare

România a încheiat cu Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba, Republica Moldova și Republica Populară Mongolă tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate. Aceste state nu sunt parte a Convenției nr. 12 cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării  actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu excepția Republicii Moldova. De asemenea, România a încheiat convenții/tratate care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate cu Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croația , Republica Franceză, Republica Polonă, Federația Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară. Deși aceste state sunt parte la Convenția de la Haga, conform art. 3 alin. 2 din această convenție multilaterală, nu e necesară aplicarea apostilei, întrucât atunci când există o întelegere între douăstate contractante de asemenea manieră, actele unei părți sunt valabile pe teritoriul celeilalte fără îndeplinirea niciunei formalități (nici de supralegalizare, nici de apostilare).

<< inapoi