Articolul 8 Legea cetateniei romane, legea nr 21/1991 republicata
(1) Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;
b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
c) a împlinit vârsta de 18 ani;
d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situaţii:
a) solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional;
b) solicitantul este cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene;
c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;
d) solicitantul a investit în România sume care depăşesc 1.000.000 de euro.
(3) Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la alin. (1) lit. a).

Articolul 8^1
Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).

Articolul 8^2
Cetăţenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin care poate contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin performanţe deosebite în domeniul sportului, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) solicitantul va reprezenta România în loturile naţionale, în conformitate cu reglementările statutare ale federaţiei sportive internaţionale la care România este afiliată;
b) solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) şi îşi exprimă ataşamentul faţă de România şi faţă de sistemul de valori specific societăţii româneşti.

 

TAXE *

1. TAXA CONSULARA: 191 de lei – se plateste la C.E.C. sau la Trezorerie in contul nr. 203301028609468;
2. TAXA INREGISTRARE CERERE: 3 lei – se plateste la C.E.C. sau la Trezorerie in contul nr. 203301028609468;
3. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpara de la Posta.
* Nota: Taxele se depun inainte de depunerea cererii.


 

DEPUNEREA CERERII

    Cererea de acordare a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.

    După depunerea cererii, preşedintele Comisiei pentru cetăţenie, prin rezoluție, stabilește termenul la care Comisia pentru cetăţenie va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare acordării cetăţeniei române, dispunând totodată solicitarea de relaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea cetăţeniei române. Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare acordării cetăţeniei române. În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, preşedintele Comisiei solicită, prin rezoluţie, completarea dosarului.

ACTE NECESARE

 1. Pasaport in copie legalizata si traducere in limba romana, legalizata;
 2. Permis de sedere permanenta pentru cetateni straini in copie legalizata;
 3. Adeverinta din care sa rezulte domiciliul legal inRomania de cel putin opt ani sau, in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman, de cel putin cinci ani de la data casatoriei, respectiv data de la care s-a acordat dreptul de sedere permanenta in Romania – eliberata de Inspectoratul General pentru Imigrari;
 4. Declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar, din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati;
 5. Acte de stare civila pentru titularul cererii (certificat de nastere, casatorie, de schimbare nume/prenume sau divort etc.) supralegalizate/apostilate si cu traducere in limba romana, legalizata; In situa?ia in care din actele de stare civila depuse la dosar nu reies clar men?iunile referitoare la nume, prenume, localitatea na?terii, nume/prenume parin?i, se solicita declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar, din care sa rezulte datele de stare civila sau adeverin?a de la ambasada cu datele de stare civila.
 6. Dovada cetateniei romane a sotului sau a sotiei (actul de identitate in copie legalizata), daca este cazul;
 7. Certificate de nastere ale minorilor, supralegalizate/apostilate ?i cu traducere in limba romana, legalizata, daca este cazul;
 8. Acordul parintilor privind acordarea cetateniei romane pentru copii, dat prin declaratie autentificata la notar. Daca acordul se da in fata autoritatilor altui stat, este necesara apostila/supralegalizarea si traducerea in limba romana, legalizata;
 9. Consimtamantul minorului care a implinit varsta de 14 ani pentru acordarea cetateniei romane, daca este cazul, dat prin declaratie autentificata la notar in prezenta unui parinte;
 10. Cazier judiciar din Romania;
 11. Cazier judiciar din strainatate in original, apostilat/supralegalizat si cu traducere in limba romana, legalizata;
 12. Dovada locuintei in copie legalizata prin una dinurmatoarele variante:

A. Contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara in copie legalizata;
B. Contract de vanzare-cumparare in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
C. Contract de comodat in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
D. Declaratie autentificata la notar de luare in spatiu si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;

    13. Dovada mijloacelor legale pentru o existenta decenta in Romania, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor (dupa caz); aceasta dovada trebuie sa contina veniturile realizate pe teritoriul Romaniei in ultimii trei ani:

A. venituri din activităţi comerciale;
I. actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;
II. certificatul de înregistrare în registrul comerţului în fotocopie;
III. bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară;
IV. hotărârea AGA de repartizare a dividendelor, respectiv procesul verbal al asociatului unic;
V. dovada încasării dividendelor cuvenite;
VI. dovada achitării impozitului pe dividendele încasate;
VII. certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului pentru societatea comercială;
VIII. certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat;

B. Contract individual de muncă, în copie legalizată, respectiv actele adiționale la C.I.M. de modificare a salariului brut, dacă este cazul, având viza Inspectoratului Teritorial de Muncă sau dovada înregistrării în Registrul general de evidență a salariaților în format electronic, precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar net;

C. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
I. declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
II. certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;
III. adeverinţă A.N.A.F. – venit realizat pe anul precedent;
IV. adeverinţă A.N.A.F. – venit estimat pentru anul în curs;

D. Talon de pensie sau alte dovezi.

SOLUTIONAREA CERERII DE CATRE COMISIA PENTRU CETATENIE
    La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia pentru cetatenie verifica indeplinirea conditiilor necesare acordarii cetateniei romane, cu exceptia conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. f) si g) din Legea cetateniei romane. In cazul in care sunt intrunite conditiile pentru acordarea cetateniei romane, Comisia stabileste, intr-un termen ce nu va depasi sase luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. f) si g) din Legea cetateniei romane.

INTERVIUL
    Comisia pentru cetatenie verifica indeplinirea conditiilor de acordare a cetateniei romane, respectiv cunoasterea de catre solicitant a limbii romane (scris si citit), a cunostintelor de cultura si civilizatie romaneasca ale acestuia, precum si cunoasterea prevederilor Constitutiei Romaniei si imnul national.

RAPORTUL COMISIEI
    Daca solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va intocmi un raport in care va mentiona intrunirea conditiilor legale pentru acordarea cetateniei romane.
    In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea cetateniei, precum si in cazul nepromovarii interviului ori al neprezentarii, in mod nejustificat, la sustinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie respingerea cererii.


 

EMITEREA ORDINULUI PRESEDINTELUI AUTORITATII NATIONALE PENTRU CETATENIE
    Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, constatand indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile Legii cetateniei romane, emite ordinul de acordare a cetateniei romane, ordin care se comunica solicitantului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    In cazul in care presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie constata neindeplinirea conditiilor prevazute de Legea cetateniei romane, respinge, prin ordin, cererea de acordare a cetateniei romane, ordin care se comunica, de indata, solicitantului, prin scrisoarere comandata cu confirmare de primire.
    Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de respingere a cererii de acordare a cetateniei romane poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Sectia de contencios administrativ ?i fiscal a Tribunalului Bucure?ti. Hotararea tribunalului poate fi atacata cu recurs la Sec?ia de contencios administrativ ?i fiscal a Cur?ii de Apel Bucure?ti.


 

DEPUNEREA JURAMANTULUI
    In termen de trei luni de la data comunicarii ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
    Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea ceta?eniei romane nr. 21/1991, republicata, „nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a obtinut cetatenia romana, a juramantului de credinta” in termenul de trei luni de la data comunicarii ordinului, „atrage incetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane fata de persoana in cauza.”
* Nota: Pentru a afla mai multe detalii cu privire la obtinerea cetateniei, a se vedea Legea nr. 21/1991 republicata si Constitutia Romaniei 

<<inapoi